duminică, 11 mai 2014

sâmbătă, 1 decembrie 2012

Traseul Cultural Berindey - Berindey Cultural Trail

Cele 23 de staţii ale traseului:
The 23 stops of the trail:

01. Parcul Ion Voicu - Grădina Ioanid
Ion Voicu Park/The Ioanid Garden
1909-1910


  
Proiect urbanistic, printre primele parcelări din Bucureşti care urmăresc o strategie de dezvoltare a oraşului.
Proiectul este alcătuit dintr-un regulament minuţios pentru locuinţe individuale şi o grădină publică de factură romantică, după modelul parcurilor rezidenţiale occidentale.
Proiectul este atribuit de un număr de lucrări de specialitate arhitectului Ion D. Berindey.
This is an urban planning project, one of the first designed neighborhoods in Bucharest that follow a certain development strategy.
The project consists of a thoroughly described set of rules for individual housing and a romantic public garden, following the example of western residential parks.
Authorship of this project is attributed by several papers to the architect Ion D. Berindey.

02. Vila Hugo Staadeker Villa
1913-1915 str. Dumbrava Roşie nr. 4


Vilă cu arhitectură de influenţă renascentistă, caracteristică nu foarte des întâlnită în opera lui Berindey. Faţadele sunt împărţite în trei registre, urmărind dispunerea nivelurilor: soclul corespunde subsolului, al doilea registru tratat cu asize orizontale adânci corespunde parterului, iar cel de-al treilea, cu o suprafaţă lisă, etajului. Fără a avea o ornamentaţie abundentă, volumul simplu, simetric, alb şi elegant este înnobilat cu coloane cu tamburi, o loggie cu trei arce în plin-cintru şi frontoane triunghiulare clasice.
Villa with Renaissance influenced architecture, atypical for Berindey’s work. The façades are divided into three registers, mirroring the level layout: the pedestal indicates the basement, the second register with deep horizontal indentures showing the ground-floor and the third with a smooth surface indicates the first floor. Without showing a luxuriant ornamentation, the simple, symmetrical, white, elegant volume stands out due to the columns with drums, the loggia with three round arches and triangular classical gables.

03. Vila D. Emanoil - Procopiu Villa
1911-1912 str. Dumbrava Roşie nr. 5


Vila este un exerciţiu de arhitectură eclectică, influenţată de stiluri franţuzeşti de secol 18. Volumul curat, regulat expune străzii o faţadă simetrică, dominată de un ordin colosal pe două niveluri susţinut de patru coloane angajate de ordin ionic modern. Ferestrele în plin-cintru de la parter sunt decorate cu mascaroane subtile, iar cele de la etaj, rectangulare, sunt completate de ancadramente puternice şi chei de boltă ornate. Cornişa pronunţată contribuie la vibraţia faţadei principale. Şi în acest caz decoraţia este subtilă, eleganţa constând într-un uşor joc al volumelor.
This villa is an exercise in eclectic architecture, influenced by French 18th century styles. The clean, regular volume shows the street a symmetrical façade, dominated by a colossal order that spans two levels, consisting of four modern ionic columns. The round-arched windows of the ground level are decorated with subtle female mascarons and the rectangular windows of the first floor are completed by powerful frames and ornate keystones.
The powerful cornice contributes to the vibration of the main façade. Here also the decoration is subtle, the elegance of the house being enforced by a gentle play of volumes.

04. Vila Căpitan Tărtăşescu Villa
~1912 str. Dumbrava Roşie nr. 9


Cu o compoziţie preponderent orizontală, vila de la numărul 9 de pe strada Dumbrava Roşie dezvăluie influenţe neoclasice şi baroc şi se face uşor remarcată datorită ferestrelor înalte subliniate de balconul desprins parcă prin exfoliere de faţadă la nivelul demisolului. Golurile elansate, reluate şi pe faţadele laterale, dublate de prezenţa obloanelor de culoare gri-închis sunt încununate de mascaroane detaliate cu fineţe. Cele trei mascaroane de pe faţada dinspre strada Dumbrava Roşie redau un satir, un putto şi o nimfă, parcurgând întregul spectru uman de la înţelepciune şi artă la inocenţă şi apoi la adoraţie şi seducţie, personificând parcă eleganţa vilei.
Having mainly a horizontal composition, the villa at no. 9 on Dumbrava Roşie street reveals both Neoclassical and Baroque influences and is easily noticed due to its’ tall windows underlined by a balcony that seems to be pealed away from the façade at the semi-basement level. The slender openings doubled by the dark gray blinds are crowned with carefully detailed mascarons. The three mascarons on the façade facing Dumbrava Roşie street represent a satyr, a putto and a nymph, crossing the entire human spectrum  from wisdom and art to innocence and to adoration and seduction, embodying the elegance of the villa.

05. Vila Săbăreanu-Leonida Villa
1921-1926 blvd. Dacia nr. 81


Construcţie impozantă cu trăsături clasicizante şi un volum regulat, simetric, vila de la numărul 81 împrumută stăzii un ritm elegant, susţinut pe opt travei. Ferestre ornate cu mascaroane atent modelate, ghirlande şi urne decorative, o cornişă dublată de un atic care corespunde mansardei îi dau vilei atenţia la detaliu necesară pentru a nu părea masivă. Registrul inferior al clădirii corespunde demisolului şi este tratat cu un bosaj puternic pe care sunt proiectate console împodobite cu ghirlande. În dreptul acestui registru clădirea se evazează în sus, permiţând parterului să dezvolte bovindouri şi balcoane ample.
An imposing building with classical features and a regulated, symmetrical volume, the villa at number 81 lends the street an elegant rhythm, supported by eight bays. Windows decorated with carefully modeled mascarons, ornamental garlands and urns, a cornice doubled by the parapet of the attic give the villa the attention to detail required in order not to appear massive. The lower register of the building corresponds to the semi-basement and is treated with a powerful bossage upon which rest supports decorated with garlands. Through this register, the building expands outwards, allowing the ground-level to develop ample bow-windows and balconies.

06. Vila Maria Ioanidi Villa
1911 blvd. Dacia nr. 79


Vilă eclectică decorată variat, cu o volumetrie vibrantă, asimetrică, dominată de imaginea turnului dinspre stradă. Elemente ceramice, de lemn, şi cărămidă aparentă vopsită alb vin în sprijinul siluetei elansate a turnului de colţ (repetat pe diagonală spre spatele lotului), completând un aer de poveste. Imaginea romantică a turnului cu balcon perimetral este cartea de vizită a acestei clădiri, mai ales în perioadele în care arborele din faţa casei este înfrunzit. Spre deosebire de turnul din spatele casei, care adăposteşte o scară, acesta  închide spaţii principale, cărora le împrumută o atmosferă contemplativă.
Eclectic villa with a varied array of decorations, with a vibrant and asymmetrical volume, dominated by the image of the corner tower. Ceramic, wooden and white painted brick elements support the slender silhouette of the corner tower (repeated diagonally across, towards the back of the site), completing a fairy-tale atmosphere. The calling card of this villa is the romantic image of the tower with a polygonal balcony, especially during the seasons that fill the tree in front of it with leaves.

07. Vila Bălănescu Villa
1925-1927 blvd. Dacia nr. 75


Lucrare realizată spre sfârşitul vieţii arhitectului, vila de la numărul 75 expune o arhitectură renascentistă cu decoraţii elegante şi discrete. Şi în acest caz pentru a savura arhitectura vilei trebuie să ne oprim puţin asupra decoraţiilor: ancadramentele dantelate ale ferestrelor de la parter, cartuşele cu motive florale ale parapeţilor ferestrelor de la etaj şi friza realizată în altorelief. Volumetria este şi aici regulată (cum este de aşteptat pentru o vilă renascentistă) şi dominată de simetrie. Axialitatea faţadei dinspre stradă este accentuată când se iese din parcul Ion Voicu spre aceasta.
The villa at number 75, a late work of the architect, exhibits a Renaissance architecture with elegant and discrete decorations. In this case as well, in order to fully taste the architecture of the villa we have to stop and admire the decorations: the lacy window frames of the ground-floor, the floral cassettes beneath the windows of the first floor and the high-relief frieze. This volume is also a regular volume (as is to be expected of a Renaissance villa) and it is dominated by symmetry. The axis of the façade facing the street is increased when one exits the Ion Voicu Park towards it.

08. Vila Adina Costinescu Villa
1911-1915 str. Polonă nr. 4


Ca şi vila Maria Ioanidi, cea desenată pentru Adina Costinescu este o colecţie foarte variată de elemente şi stiluri arhitecturale. Foarte interesant la această lucrare a arhitectului Berindey este că poate fi percepută din două zone diferite în feluri foarte diferite. Pe de o parte, din parcul Ion Voicu şi de pe Bulevardul Dacia se percepe turnul masiv rectangular, iar pe de alta, de pe strada Polonă, plimbându-ne pe lângă vilă vom percepe acel volum uşor al terasei cu structură de lemn de peste wintergarden-ul de la parter. Un detaliu de fineţe este corspondenţa elementelor structurale din lemn şi zidărie din zona wintergarden-ului.
Just like the Maria Ioanidi villa, the one drawn for Adina Costinescu is a very diverse collection of both architectural elements and styles. A very interesting feature of this work by Berindey is that it can be perceived from two different areas in very different ways. On one side, from the Ion Voicu Park and the Dacia Boulevard one sees the massive rectangular tower, and on the other side, from Polonă street, walking by the villa, one will see the light volume of the wooden structure of the terrace upon the winter garden in the ground-floor. An exquisite detail is the correspondence between the wooden and masonry structural elements from the winter garden part of the house.

09. Vila Iatan Poenaru Villa
1913 str. Polonă nr. 2


Vila de la numărul 2 de pe strada Polonă se arată ca un volum simplu, paralelipipedic fără decroşuri semnificative, şi reduce arhitectura la esenţa unor desene de faţadă, studii de proporţii, ritm şi decoraţii subtile. Ritmul faţadei este susţinut de perechile de ferestre şi balcoane franţuzeşti şi de perechile de pilaştri anagajaţi în stil Ionic modern cu caneluri parţiale decorate cu grâne. O tratare eclectică similară a faţadei mai putem vedea şi la vila Florescu din strada Henri Coandă nr. 22.
The villa at number 2 on Polonă street reveals itself as a simple parallelipipedic volume without any substantial protrusions and reduces the architecture to the essence of façade drawings, a study of proportions, rhythm and subtle decoration. The rhythm of the façade is supported by the pairs of windows and French balconies and by the pairs of modern Ionic attached pilasters, decorated with corn motifs. One can observe a similar eclectic approach of the façade at the Florescu Villa at no. 22 on Henri Coandă street.

10. Vila Bazil Assan Villa
1914 piaţa Alexandru Lahovary nr 9


Vila construită pentru un industriaş, cunoscută actualmente sub numele de Casa Oamenilor de Ştiinţă funcţionează astăzi ca restaurant. Faţade simetrice cu ferestre înalte sunt ornate cu o friză decorativă cu motive florale şi un soclu cu bosaj orizontal pronunţat care corespunde demisolului. Copertina, uşa de la intrare si parapeţii balcoanelor sunt lucrate in metal în manieră Art-nouveau, completând limbajul eclectic al construcţiei. Sunt de remarcat ferestrele cu arc în plin-cintru şi ancadrament rectangular. Aceeaşi fineţe a faţadelor se regăseşte în concepţia gardului şi a porţilor. Prezenţa unor motive geometrice discrete împrumută tuturor pieselor de confecţie metalică un iz Art-deco.
This is a villa built for an industrialist and is nowadays used as a restaurant known as ‘The Scientists’ House’. The symmetrical façades with tall windows are decorated with a floral motif frieze and a pedestal with continuous horizontal bossage, which corresponds to the semi-basement. The canopy, the front door and the balcony railings are forged in metal in an Art-Nouveau manner, completing the eclectic language of the building. The round-arched windows with rectangular frames consist a notable feature. The same gentleness of the façades can be found in the fence and gates. The presence of several discrete geometric motifs lends a touch of Art-Deco to the entire ironwork.

11. Vila Solacolu Villa
1905 str. Visarion nr. 8


O fostă reşedinţă a unui inginer, actualmente o ruină, casa de la adresa strada Visarion nr. 8 a fost desenată de arhitectul Ion D. Berindey în martie 1905. Aceasta este prima prezenţă fantomatică a traseului, fiind totodată şi cea mai palpabilă, aflându-se în stadiul de ruină. Pe zidurile rămase se mai pot citi încă intenţiile din faţada prezentată mai jos: balcoane franţuzeşti cu uşi înalte care pornesc imediat de deasupra soclului, cartuş basorelief cu o compoziţie de instrumente muzicale şi motive florale, decroşuri subtile subliniate de bosaje, o copertină Art-Nouveau şi sporadice utilizări ale elipsei (tâmplărie, lucarne, plan) care adaugă o aromă barocă eclectismului. Decoraţiile sculpturale contribuie la prestigiul apus al vilei.
A former residence for an engineer, today just ruins, the house at Visarion street no. 8 was drawn by architect Ion D. Berindey in march 1905. This is the first ghostly presence on this journey, being also the most tangible, due to its ruin status. On the walls still standing one can still read the intentions of the facade beneath: French balconies with tall doors starting directly above the pedestal, bas-relief cartouche with musical instruments and floral motifs, bossage underlining the discrete volumes, an Art-Nouveau canopy and sporadic uses of the ellipse (framework, attic windows, floor plan) that lend the eclectic house a baroque flavor. The sculptural decorations add to the former prestige of the villa.

 12. Vila General Eraclie Arion Villa
1898 blvd. Lascăr Catargiu nr. 15


În spatele unei cortine de arbori de pe bulevardul Lascăr Catargiu se află impozanta reşedinţă a generalului Arion, semnată de Ion D. Berindey la 5 Aprilie 1898, în condiţiile în care acesta a obţinut diploma de arhitect în 1897. Decroşuri verticale şi ancadramente comune pentru ferestrele de la parter şi etaj dau un caracter ascendent faţadelor. Vila deja înaltă pare astfel mai elansată, ridicând privirile către mansarda generoasă, cornişa puternică şi intradosul balcoanelor de la etaj, susţinute de mascaroane dramatice.
Behind a curtain of trees on Lascăr Catargiu Boulevard stands the imposing residence of General Arion, villa signed by architect Ion D. Berindey on the 5th of April 1898, in the context of him obtaining his architecture degree in 1897. Vertical volumes extruded from the façade and single frames for pairs of windows in the ground-floor and in the first-level give the façades an ascending line. The already tall villa seems more slender, raising the glances towards the generous attic, the powerful cornice and the soffit of the balconies, supported by dramatic mascarons.

13. Vila Amiral Urseanu Villa
1910 blvd. Lascăr Catargiu nr. 21


Vila care se ridica în 1910 pe bulevardul Lascăr Catargiu aparţinea Amiralului Urseanu, personaj pasionat de navigaţie şi astronomie. Reşedinţa pe care o proiectează pentru dânsul Ion D. Berindey descrie întocmai cele două pasiuni care îl definesc, împreună cu eleganţa cuvenită statutului şi bulevardului. Sculpturile alegorice cu motive maritime de pe faţada dinspre bulevardul Lascar Catargiu sunt realizate în piatră şi semnate de I. Klier. Mascaroanele atent modelate şi cartuşele cu basorelief completează aportul sculpturii la arhitectura eclectică. Cupola ascunde o lunetă, transformând casa în observator astronomic, funcţiune păstrată şi astăzi, devenind observator astronomic public.
The villa that appears in 1910 on Lascăr Catargiu Boulevard belonged to the Admiral Urseanu, a character with a passion for both navigation and astronomy. The residence that Ion D. Berindey designs for him describes exactly the two passions that define him, together with the elegance required by his status and by the boulevard. The allegorical sculptures on the façade facing Lascăr Catargiu Boulevard are carved in stone and are signed by I. Klier. The carefully modeled mascarons and the bas-relief cartouches complete sculpture’s contribution to the eclectic facade. The dome hides a telescope, transforming the house into an observatory, function kept  nowadays, becoming a public astronomical observatory.

14. Vila Alexandru Florescu Villa
1906 str. Henri Coandă nr. 22


Asemănătoare ca limbaj cu vila Iatan Poenaru din strada Polonă, vila Florescu foloseşte acelaşi ritm generat de perechile de ferestre cu arc în plin-cintru şi cele rectangulare de la etaj, alternate cu pilaştri angajaţi ornaţi cu un motiv cu grâne stilizate. Pe faţada principală volumele laterale avansate spre stradă nu au ferestre, fiind decorate cu un ancadrament profilat. Acest joc de volume subliniază simetria faţadei şi creează o scenografie impozantă. Cornişa pronunţată şi aticul uşor transparent decorat cu baluştri închid compoziţia clasicizant-eclectică. Ancadramentele sunt preponderent geometrice, cele de la etaj fiind însă completate cu ghirlande care preiau forma rectangulară a ferestrelor.
Having a similar vocabulary with the Iatan Poenaru villa on Polonă street, the Florescu villa uses the same rhythm generated by pairs of round-arched windows and the rectangular ones directly above them, alternated with attached pilasters decorated with a stylized corn motif. On the main façade the protruding side volumes are windowless and are decorated with an increasing frame. This game of volumes emphasizes the symmetry of the façade and creates an imposing scenography. The powerful cornice and the semi-transparent baluster battlement tie up the classical-eclectic composition. The window frames are mainly geometrical, even though the ones at the first floor are completed by garlands that assume the rectangular shape of the frames.

15. Vila Emanuel Kreţulescu Villa
1911-1914 str. Henri Coandă nr. 18


Plecând de la vila Florescu de la numărul 22, trecem pe lânga o vilă care nu a fost proiectată de Ion D. Berindey, dar care aparţinea generalului Berindey, unchiul arhitectului, şi care are spre spatele lotului dependinţe desenate de Louis Blanc, văr prin alianţă cu acesta. Ajungem astfel la vila de la numărul 18, lucrare a lui Berindey care utilizează aceeaşi ritmicitate şi sobrietate a decoraţiei ancadramentelor ca vila Florescu. Este uimitor faptul că a rezistat trasării bulevardului Dacia, apariţie ulterioare edificării imobilului. Mai mult, bulevardul pare să fi fost trasat şi în funcţie de această vilă şi de Muzeul Literaturii de vis-a-vis, ambele clădiri foste proprietăţi ale familiei Kreţulescu.
Leaving the Florescu villa at number 22, one passes by a villa that was not designed by Ion D. Berindey but which belonged to the General Berindey, the architect's uncle, and which, towards the back of the site, has annexes drawn by Louis Blanc, his cousin by marriage. We  thusly reach the villa at number 18, a Berindey design that uses the same rhythm and decoration sobriety as the Florescu villa. The fact that this villa outlived the drawing of Dacia Boulevard is astonishing, even more so as it seems that the Boulevard was designed to pass exactly between this villa and the Literature Museum accross the street, both former Kreţulecu family residences.

16. Palatul Cantacuzino Pallace
1902-1903 Calea Victoriei nr. 141


Acest palat a fost proiectat pentru unul dintre cei mai bogaţi şi mai influenţi oameni ai perioadei, fost prim-ministru şi primar al Bucureştiului, Gheorghe Grigore Cantacuzino. Printre primele si cele mai cunoscute lucrări ale lui Berindey, palatul este un edificiu impozant, elegant, cu foarte multe accente artistice, de o arhitectură Beaux-Arts. Elemente artistice de proporţii exagerate ca muzele din dreptul mansardei, copertinele în spirit Art-Nouveau sau basoreliefurile de pe faţadele laterale îi acordă palatului un aer romantic definitoriu. Deşi cunoscut şi sub numele de palatul cu lei, datorită celor doi lei care flanchează intrarea principală (copii după sculpturi realizate de Antoine Louis Barye) Berindey proiectase două sculpturi alegorice care să fie amplasate în locul leilor. Este esenţial să realizăm că imaginea de astăzi a palatului se datorează în egală măsură şi sculptorului care a lucrat la aceste faţade, tânărul de 25 de ani Emil Wilhelm Becker.
This palace was designed for one of the wealthiest and most influential men of the period, a former prime-minister and mayor of Bucharest, Gheorghe Grigore Cantacuzino. Among the first and best known works of the architect, this palace is an imposing and elegant  Beax-Arts edifice with a multitude of artistic elements.  Artistic elements of exaggerated proportions such as the muses in front of the attic, the Art-Nouveau canopies or the bas-reliefs on the side façades lend the building it's defining romantic aura. Although also known as the Lion Palace, due to the two lions flanking the main entrance (Antoine Louis Barye replicas), Berindey had designed two allegorical sculptures to be placed where the lions now sit. It is essential for one to understand that the immage of the nowadays palace is due in equal measure to the mid-twenties sculptor Emil Wilhelm Becker.

17. Vila Ion Cămărăşescu Villa
1920 blvd. Lascăr Catargiu nr. 39


Revenind pe Bulevardul Lascăr Catargiu, putem admira reşedinţa domnului Cămărăşescu, o vilă cu un volum curat, cu o mansardă puternică cu lucarne cu frontoane de influenţă barocă şi cu un decroş care evidenţiază intrarea principală. Balconul de pe faţada dinspre bulevard se transformă într-o terasă amplă care se deschide prin două scări spre curte. Decoraţiile sunt subtile, atât ca volumetrie cât şi ca vocabular, rezumându-se la motive vegetale şi baluşti ataşaţi parapeţilor de la ferestre şi de la atic. Volumetria este subliniată de muchii ornate cu bosaj orizontal.
Coming back to Lascăr Catargiu Boulevard, we can admire the Cămărăşescu residence, a clean-cut villa, with a powerful attic and dormers with baroque gables and a protruding volume that emphasizes the main entrance. The balcony on the main façade turns around to the side of the villa becoming a generous terrace that opens through two staircases towards the courtyard. The decoration is subtle, both in volume and in language, resuming itself to floral motifs, and balusters attached to window and attic battlements. The volume is emphasized by edges ornate with horizontal bossage.

18. Vila Olănescu Villa
1900 Calea Victoriei, blvd. Lascăr Catargiu


Această staţie este o fantomă a traseului. Vila a fost demolată la sfârşitul anilor 80, făcând loc unor locuinţe colective şi, ulterior, unui imobil de birouri. Terenul avea deschidere către ambele bulevarde (Lascăr Catargiu, atunci Colţei, şi Calea Victoriei). Faţada prezentată este cea dinspre curte, şi se poate remarca tratarea diferită a volumului în funcţie de proximitatea faţă de unul din cele două bulevarde. Este interesant faptul că imobilul pare să întoarcă spatele bulevardului Lascăr Catargiu, orientând spre acesta terasa care se regăseşte la imobile ca vila Urseanu şi vila Cămărăşescu. Plastica faţadelor este una tipică pentru lucrările lui Berindey, eclectismul cu influenţe Clasice şi Rococo dominând compoziţia. Am ţinut să marcăm această staţie în traseu atât pentru a păstra memoria clădirilor disparute dar şi datorită faptului că Ion D. Berindey locuia în imediata apropiere a acestui imobil, la fosta adresă Calea Victoriei 258 (conform tabloului arhitecţilor din 1924).
This stop on the Berindey trail is a ghost. The villa was razed toward the end of the '80s, clearing the site in order to make room for blocks of flats, and, later, for an office building. The site opened to both boulevards (Lascăr Catargiu, Colţea back then, and Calea Victoriei). The façade we are showing is the one facing the court-yard., and one can notice the different natures of the volumes, depending on which boulevard is the closest. It is interesting that it seems to turn it's back toward Lascăr Catargiu Boulevard,
turning toward it a terrace similar to the ones one can see at the Urseanu and Cămărăşescu villas. The expression of the façades is typical for Berindey's work, the Classical and Rococo influenced eclectic style dominating the composition. We insisted to mark this stop for two reasons:  to keep alive the memory of lost buildings and due to the fact that Ion D. Berindey leaved in the immediate proximity, at the former 258 on Calea Victoriei (according to the architects' list of 1924).

19. Bulevardul Aviatorilor şi parcelările Bonaparte şi Filipescu
Aviatorilor Boulevard and the Bonaparte and Filipescu Residential Parks


Este vorba de porţiunea dintre Piaţa Aviatorilor şi Piaţa Victoriei a Bulevardului Aviatorilor (atunci Şoseaua Jianu) şi a parcelărilor cuprinse între acest bulevard şi Calea Dorobanţilor, excluzând mici zone. Aceste parcelări au fost populate în principal cu vile individuale, respecând un regulament coerent şi modern, adunând de-a lungul timpului lucrări semnate de nume foarte importante ale arhitecturii Româneşti: Paul Smărăndescu, Henrietta Delavrancea, Duiliu Marcu, Horia Creangă, Arghir Culina, Tiberiu Niga etc. Acest cartier este o foarte plăcută promenadă în sine.
Bulevardul Aviatorilor este de asemenea unul din cele mai bune prilejuri de promenadă din Bucureşti, secţiunea sa transversală transformându-l într-un bulevard-parc, alternând carosabilul cu ample spaţii verzi.
The segment in question here spans from Piaţa Aviatorilor to Piaţa Victoriei and is part of Aviatorilor Boulevard (back then Şoseaua Jianu); the Bonaparte and Filipescu residential parks span from Aviatorilor Boulevard to Calea Dorobanţi with small exceptions. These residential parks were populated mainly with individual villas, obeying a coherent and modern set of rules, gathering through the decades works signed by very important names of Romanian architecture: Paul Smărăndescu, Henrietta Delavrancea, Duiliu Marcu, Horia Creangă, Arghir Culina, Tiberiu Niga etc. This neighborhood is a very pleasant promenade in itself.
Aviatorilor Boulevard is also one of the best places in Bucharest for a walk, it's cross-section transforming it into a park-boulevard, by alternating roadways with green areas.

20. Vila Vasile Gănescu Villa
1901-1902 Şoseaua Kiseleff nr. 9


Compoziţie romantică dominată de foişor detaşat de restul volumului printr-o serie de stâlpi de lemn, vila Gănescu a suferit mai multe modificări pe parcursul timpului. În reproducerea alăturată se poate vedea compoziţia iniţială a faţadei, corpul din stânga având o cu totul altă formă. Experimentarea cu structura de lemn pe care o va relua la vilele Costinescu din strada Polonă nr. 4 şi strada Thomas Masaryk nr. 31 nu se rezuma în cazul acestei lucrări doar la accentul-semnătură al foişorului, fiind evidentă şi la terasa de deasupra corpului remodelat. La romantismul clădirii contribuie şi câteva piese de fier forjat amplasate sub ferestre.
A romantic composition, dominated by a turret detached from the rest of the volume through a multitude of wooden pillars, the Gănescu villa suffered several modifications through time. In the époque photo one can see the original composition of the façade, the left part being completely different. The wooden structure experimentation which Berindey will continue in buildings such as the Costinescu villas at Polonă Street no. 4 and Masaryk Street no. 31, did not stop at the signature-accent of the turret for Gănescu villa, including also the terrace above the remodeled part of the building. The several ironwork beneath the windows contribute to the romantic aura of the building.

21. Vila Toma Stelian Villa
1912-1915 Şoseaua Kiseleff nr. 10


Vilă sobră cu o arhitectură eclectică, reşedinţa Stelian arată astăzi mult diferit faţă de proiectul iniţial, diferenţe rezultate probabil în urma avariilor de la cutremurul din 1977. Volumul îşi păstrează însă simplitatea şi eleganţa prin faţadele împărţite în trei registre şi o mansarda mai masivă care închide compoziţia arhitecturală. Balcoanele de pe faţada principală sunt susţinute de elemente sculpturale reprezentând lei, piese care au supravieţuit cutremurului din 1977.  Faţada principală se continua spre şosea cu o terasă şi scară monumentală, iar balcoanele erau flancate de cariatide care susţineau frontoane puternice de factură barocă. Lucarnele erau de asemenea bogat decorate, având ancadramente de aceeaşi influenţă barocă. Berindey a construit pentru avocatul Toma Stelian şi un cavou, amplasat în Cimitirul Bellu, figura 77b.
A sober villa with eclectic architecture, the Stelian residence looks nowadays significantly different from it's initial project, due probably to the damage inflicted by the 1977 earthquake. The volume however still retains it's purity and elegance through the façade divided into three registers and a bigger attic than it used to be to close the architectural composition. The balconies on the main façade are supported by sculptural elements depicting lions, elements that have survived the 1977 earthquake. The main façade used to continue towards the boulevard with a terrace and monumental stairs, and the balconies were flanked by caryatides that supported powerful baroque gables. The dormers were also richer in ornamentation, and they used to have the same baroque touch. Berindey also built for attorney Toma Stelian a tomb that can be found within Bellu Cemetery, on parcel 77b.

22. Leagănul Sf. Ecatherina Social Services Center
1900 Blvd. Maresal Averescu nr. 17

Construit la iniţiativa doamnei Ecatherina Cantacuzino şi a altor personalităţi ale perioadei, leagănul este organizat în pavilioane unite de paliere închise cu colonade neoromâneşti şi ferestre. Berindey a proiectat şi o capelă neoromânească amplasată diametral opus faţă de intrarea principală, ansamblul păstrându-şi coerenţa din punct de vedere stilistic. Din cauza umidităţii, interiorul capelei nu s-a păstrat. Basorelieful situat în axul intrării sub streaşina acoperişului surprinde o secvenţă din viaţa Sfintei Ecaterina, ţinând Sfântul Prunc în braţe.
Built under the initiative of Ecatherina Cantacuzino and other public figures of those times, the orphanage is organized into pavilions connected by walkways enclosed by Neo-Romanian columns and windows. Berindey also designed a Neo-Romanian chapel placed opposite the main entrance, keeping the stylistic coherence of the ensemble. Due to moisture damage, the interior of the chapel was not preserved. The bas-relief located beneath the roof eaves in the axis of the main entrance is a representation of an episode from the life of St. Katherine, holding the infant Jesus.

23 Parcul Herăstrău Park


Extinderea Parcului Naţional, cum se numea atunci, Herăstrău după denumirea de astăzi, se datorează tot lui Berindey, conform unor lucrări de specialitate. Parcul care din 1936 urma să găzduiască Muzeul Satului, fondat de academicianul Dimitrie Gusti, se întinde între Şoseaua Kiseleff şi Bulevardul Aviatorilor. Aceasta este ultima oprire a traseului cultural Ion D. Berindey. Dacă nu ar fi fost demolat în anii 50 Hipodromul Băneasa, traseul ar fi continuat până la capătul Şoselei Kisleff, în Piaţa Presei Libere. Dacă aţi urmărit acest traseu cu toate staţiile sale, aţi parcurs 6.5km (jumătate din lungimea galeriilor Louvre din Paris) prin Bucureşti, urmărind arhitectura lui Berindey. Vă mulţumim pentru companie!
The extension of the National Park, known nowadays as Herăstrău Park is also due to Berindey's activity, according to several scientific papers. The park that would since 1936 house the Village Museum, founded by Academy Member Dimitrie Gusti, spans between Kiseleff and Aviatorilor Boulevards. This is the last stop on the Berindey Cultural Trail. If the Băneasa Hippodrome wouldn't have been razed in the mid-fifties, this trail would have carried on to the end of Kiseleff Boulevard, in Piaţa Presei Libere. If you have followed this entire trail, with all it's stops than you have concluded a 6.5km (half of the total length of the Louvre galleries in Paris)  walk around Bucharest, looking at the architecture drawn by Berindey. Thank you for your company.

vineri, 1 iunie 2012

I.D. Berindei (1871-1928) Proiecte de arhitectură: palatele urbane

Durata/Duration: 26apr2012 - 30sep2012
Locul/Location: Muzeul Naţional de Artă al României / National Museum of Art of Romania
Calea Victoriei 49-53


Puteţi vizita în perioada mai sus menţionată o mică expoziţie foarte interesantă cu desene realizate de arhitectul Ion D. Berindey sau de colaboratori ai dânsului. Expoziţia este găzduită de Galeria de Artă Românească a muzeului pe care o puteţi vizita separat.
Mai multe informaţii: http://www.mnar.arts.ro/8848


During the above mentioned dates one can visit a small but very interesting exhibition with drawings by architect Ion D. Berindey or his associates. The exhibition is hosted by the Romanian Art Gallery within the museum, gallery that can be visited separately.
More info: http://www.mnar.arts.ro/8848luni, 16 ianuarie 2012

Expoziţii - Exhibitions

Aşa cum am mai menţionat proiectul are şi un suport care poate fi expus, adiţional pliantelor pe care le-am distribuit. Acest suport constă în 12 panouri de 85x200cm, fiecare cu câte două planşe. Vineri, 13 Ianuarie 2012, am expus aceste panouri în foaierul Ateneului Român, atât înainte de concertul de la ora 19:00 cât şi în timpul pauzei. Mulţumim pe această cale conducerii Ateneului şi doamnei Cristina SÂRBU pentru deschiderea şi amabilitatea de care au dat dovadă. Acest eveniment se va repeta pe 20 şi 27 Ianuarie în acelaşi loc la aceleaşi ore. Mai jos puteţi vedea câteva fotografii realizate la acest eveniment (foto: arh. Răzvan LĂCRARU).


As mentioned before, this project also has an exhibitable support, additional to the briefs we have distributed. This support consists of 12 85x200cm pannels, each containing two boards. We exhibited these pannels Friday, January 13th 2012, in the lobby of the Romanian Ateneum, both before the concert at 19:00 and during the intermission. We thusly express our thanks to the managing staff of the Ateneum and mrs. Cristina SÂRBU for their openness and courtesy they exhibitted. This event will be reenacted on the 20th and 27th of January in the same space at the same hours. Below you can view photos of this event (photo: arch. Răzvan LĂCRARU).
sâmbătă, 17 decembrie 2011

Pliantul traseului - The trail's brief

Lansarea traseului a fost însoţită de panouri de expunere şi de pliantele cu harta şi descrierea traseului.
The launch of the  Cultural Trail came with exhibition pannels and with the brief containing the map and the description of the trail.


Puteţi consulta toate panourile urmărind link-ul de mai jos. You can view all the pannels by clicking the link below.

Panouri/Pannels